Polityka prywatności (aplikacja mobilna ClubsMania)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania,
  przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za
  pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę ClubsMania Sp. z o.o.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka
  ClubsMania Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213, Lublin, KRS: 0000909541,
  NIP: 9462707810 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem
  Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest
  dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po
  zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
 5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora
  do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził
  zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
 6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.
  § 2. Zakres zbieranych danych
 7. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator zbiera określone dane w celu
  realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji:
  a) Podstawowe dane użytkownika: imię i nazwisko (lub nazwa), adres e-mail, numer telefonu.
  b) Dane generowane podczas korzystania z Aplikacji: dane dotyczące aktywności
  użytkownika w aplikacji, w tym preferencje i ustawienia.
  c) Dane lokalizacyjne (jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę).
  § 3. Wykorzystanie danych
 8. Zbierane dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez
  prawo lub użytkownik wyrazi na to zgodę.
 9. Zbierane dane będa wykorzystywane tylko i wyłacznie przez Administratora w celach:
  a) Świadczenia i ulepszanie usług Aplikacji.
  b) Komunikacji z użytkownikiem, w tym udzielanie wsparcie technicznego.
  c) Marketing i promocje, zawsze po uzyskaniu zgody użytkownika.
  d) Analityka i ulepszanie funkcji Aplikacji.
  § 4. Przetwarzanie danych osobowych
 10. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem
  dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.
  § 5. Prawa i obowiązki Administratora
 11. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów:
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), Ustawy o ochronie
  danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
  2020 poz. 344) oraz Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. 2019 poz. 2460).
 12. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
  uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z
  naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych
  osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 13. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji
  przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
  § 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
 14. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
 15. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia
  udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.
 16. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji
  przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość
  korzystania z tych usług.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym
  poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na
  wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
  § 7. Kontakt
 18. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o
  kontakt: [email protected] tel. +48 798 196 826.