Regulamin

Regulamin używania strony www.clubsmania.pl

1. Postanowienia wstępne

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.clubsmania.pl jest ClubsMania sp. z o.o., REGON: 389329448, NIP: 9462707810, z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Gospodarcza 26, 20-213, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000909541 (dalej „ClubsMania” lub „Administrator”).

Użytkownik wchodząc na stronę internetową www.clubsmania.pl zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu używania strony www.clubsmania.pl (dalej „Regulamin”), a także obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Prawa autorskie

Strona internetowa www.clubsmania.pl stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.). Zabrania się jakiejkolwiek publikacji, kopiowania, dalszego rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych treści strony internetowej www.clubsmania.pl bez uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody Administratora. 

3. Sposób używania strony internetowej

Użytkownik wchodząc na stronę www.clubsmania.pl oświadcza, iż akceptuje fakt, że zabroniona jest wszelka ingerencja w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść strony internetowej www.clubsmania.pl, a także inne formy jej wykorzystania niezgodnego z prawem, ingerencja w użytkowanie niniejszej strony przez innych użytkowników, używanie strony do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na tę stronę wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, do prób uzyskania dostępu do tych części strony internetowej www.clubsmania.pl, które są wyłączone z publicznego użytku, zwłaszcza do kodu źródłowego, do rozpowszechniania na tej stronie internetowej wiadomości i materiałów naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności ClubsMania

  1. Treść strony internetowej www.clubsmania.pl ma wyłącznie informacyjny i niewiążący charakter. Administrator nie odpowiada za poprawność i kompletność informacji na niniejszej stronie internetowej. Publikacja jakichkolwiek danych i informacji na tej stronie internetowej, z wyjątkiem niniejszego regulaminu, nie ma charakteru żadnego aktu prawnego skutkującego powstaniem stosunków prawnych pomiędzy Administratorem i użytkownikiem.
  2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną po stronie użytkownika, wskutek tego, że będzie on postępował w oparciu o treść strony internetowej www.clubsmania.pl i w związku z użytkowaniem tej strony.
  3. Administrator może w dowolnym momencie, bez uprzedniego ostrzeżenia, wprowadzać dowolne zmiany w zakresie informacji i treści na stronie internetowej www.clubsmania.pl
  4. Administrator nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za reklamę, event bądź inną formę promocji prowadzonej przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem strony internetowej www.clubsmania.pl
  5. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem strony internetowej www.clubsmania.pl, w tym poprzez link opublikowany na stronie www.clubsmania.pl.

5. Postanowienia końcowe

  1. Gdyby się okazało, że któryś z przepisów niniejszego regulaminu używania strony jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszego regulaminu. W takim przypadku należy stosować przepisy niniejszego regulaminu z wyłączeniem przepisu, który został uznany za nieważny bądź przestał obowiązywać.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego regulaminu używania strony.
  3. Wszelkie przepisy niniejszego regulaminu  podlegają prawu polskiemu.
  4. Niniejszy regulamin używania strony obowiązuje i wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.clubsmania.pl