Regulamin (aplikacja mobilna ClubsMania)


§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług ClubsMania, dzięki którym można:
  a) wyszukiwać najlepiej dopasowane pod potrzeby i lokalizację Użytkowników miejsca rozrywki
  (kluby, imprezy, wydarzenia), aktualizowane w czasie rzeczywistym,
  b) zapewnić dostęp do promocji oferowanych przez Miejsca rozrywki dla Użytkowników ClubsManii, a
  także składać zamówienia w Miejscu rozrywki oraz ułatwiać rezerwację stolików,
  c) zamawiać ulubione utwory u DJ-a, uczestniczyć w licytacjach lub przekazywać napiwki ulubionemu
  DJ-owi,
  d) prezentować wizytówkę Miejsca rozrywki, DJ-a lub informacje o imprezach i wydarzeniach.
 2. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  a. Administrator Danych / Usługodawca – Clubsmania sp. z o.o. z siedzibą Lublinie (20-213) w przy
  ul. Gospodarczej 26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin –
  Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000909541, NIP
  9462707810.
  b. Użytkownik – osoba fizyczna, która założyła Konto Użytkownika w Aplikacji ClubsMania, który
  może stać się klientem Miejsca rozrywki oraz uczestnikiem imprez i wydarzeń promowanych w
  Aplikacji lub występu DJ-a.
  c. DJ – osoba fizyczna, która założyła Konto DJ-a w Aplikacji ClubsMania, prowadzi działalność jako
  DJ (niezależnie od formy tej działalności) i promuje się za pośrednictwem wizytówki DJ-a w
  Aplikacji,
  d. Miejsce rozrywki – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, która założyła Konto Miejsca rozrywki w Aplikacji ClubsMania, prowadzi
  działalność jako Miejsce rozrywki (niezależnie od formy tej działalności) i promuje się za
  pośrednictwem wizytówki Miejsca rozrywki w Aplikacji, podmiot współpracujący w zakresie
  Aplikacji, dostarczający informacji o Miejscu rozrywki, DJ-ach oraz Eventach oraz materiałów
  promocyjnych dla Użytkowników ClubsManii,
  e. Event – impreza lub innego rodzaju wydarzenie, promowane za pośrednictwem ClubsManii, w tym
  także Eventy umieszczane przez Miejsca rozrywki lub DJ-ów,
  f. Użytkownik niezarejestrowany – podmiot korzystający z Aplikacji lub strony www ClubsManii bez
  rejestracji konta,
  g. Konsument – Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, tj.
  osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością
  zawodową lub gospodarczą.
  h. Aplikacja – aplikacja mobilna ClubsMania umożliwiająca po zalogowaniu dostęp do konta
  Użytkownika,
  i. Portal – strona internetowa ClubsMania.pl,
  j. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu / Aplikacji przez
  Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie,
  k. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a
  Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
  l. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail lub
  wybranej nazwy własnej Użytkownika, część Aplikacji, za pomocą której Użytkownik może
  dokonywać określonych działań w ramach Aplikacji.
  m. Materiały – utwory/dzieła autorskie, w tym oprogramowanie, wykorzystane w ramach Portalu /
  Aplikacji, chronione przez prawo własności intelektualnej, w szczególności ustawę z dnia 4 lutego
  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.) – uprawnionym do
  rozporządzania jest Usługodawca.
  § 2 Rejestracja i logowanie
 3. Rejestracja w Aplikacji wymaga podania danych niezbędnych do założenia Konta, tj. nazwa
  Użytkownika, dane logowania kont do wyboru: Google, Apple lub Facebook (w celu autentyfikacji),
  adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie).
 4. Warunkiem założenia konta w Aplikacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a także zapoznanie się
  z polityką prywatności ClubsManii. Użytkownik ma także możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na
  przesyłanie informacji handlowych w drodze marketingu bezpośredniego.
 5. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w
  przedmiocie świadczenia usług i na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji za pomocą wyżej wymienionych operatorów Użytkownik ma
  możliwość korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji.
  § 3 Zakres i rodzaj świadczonych Usług
 7. Usługodawca oferuje korzystanie z Portalu i Aplikacji niezarejestrowanym oraz zarejestrowanym
  Użytkownikom. Usługodawca przechowuje dane i umożliwia ich transmisję danych wyłącznie na
  zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 8. W ramach przeglądu Aplikacji Użytkownik niezarejestrowany ma możliwość korzystania z funkcji
  takich jak: przegląd profili Miejsc rozrywki, oraz Eventów, wyszukiwarkę Miejsc rozrywki i Eventów
  według podanych filtrów (w tym lokalizacji).
 9. W ramach Konta Użytkownika Usługodawca świadczy usługi takie jak: przegląd profili Miejsc rozrywki i
  Eventów, wyszukiwarkę Miejsc rozrywki i Eventów według podanych filtrów (w tym lokalizacji),
  założenie i zamknięcie Konta, zarządzanie profilem Użytkownika, zarządzanie zgodami
  marketingowymi, płatności elektroniczne kartą płatniczą, meldowanie w danym Miejscu rozrywki za
  pomocą kodu QR, Rezerwacja stolika w Miejscu rozrywki, dodanie oceny Miejsca rozrywki, Usługa
  Call2DJ (zamawianie i licytacja ulubionych utworów muzycznych), Daj Napiwek dla DJ-a,
  przechowywanie danych o historii płatności.
  § 4 Usługa Call2DJ
 10. Usługa Call2DJ to funkcjonalność, w której DJ może zorganizować licytację utworu muzycznego, który
  zostanie odtworzony na Evencie we wskazanym w licytacji przedziale czasowym (slocie), oferując
  Użytkownikom możliwość korzystania z opcji:
  a. „zamów utwór” – polega na możliwości zgłoszenia do licytacji wybranego utworu muzycznego z
  dostępnej w Aplikacji listy przez Użytkownika za określoną opłatą. Jeden Użytkownik ma
  możliwość wyboru jednego utworu w ramach jednej licytacji. DJ ma możliwość nie opuścić
  wybranych utworów do licytacji według swojego uznania.
  b. „licytuj utwór” – polega na możliwości wzięcia udziału w licytacji zgłoszonych przez danego
  Użytkownika utworów.
 11. Licytacja składa się z 3 etapów:
  a. Etap 1 – zgłaszanie utworów do licytacji po zatwierdzeniu utworu przez DJ-a,
  b. Etap 2 – czasu licytacji, podczas którego Użytkownicy, którzy zgłosili utwór w etapie 1, podbijają
  pozycję swojego utworu poprzez dodatkowe opłaty w celu doprowadzenia do jego zwycięstwa,
  c. Etap 3 – odtworzenie zwycięskiego utworu/utworów.
 12. Użytkownicy, którzy nie biorą udziału w licytacji, mogą obserwować listę zgłoszonych utworów i
  aktualny wynik licytacji.
 13. W ramach usługi Call2DJ dostępna jest także opcja „daj napiwek”, która polega na możliwości
  nagrodzenia DJ-a poprzez przekazanie wybranej kwoty na jego konto z możliwością dodania
  opcjonalnego komentarza (np. „Dziękuję za imprezę”).
 14. Aby potwierdzić płatność za każdą z opcji określonych w ust. 1 Użytkownik musi zaznaczyć
  dodatkowy checkbox zgody (tzw. podwójne zabezpieczenie alkoholowe).
 15. Opcje dostępne w trakcie danego Eventu w ramach usługi Call2DJ są zarządzane i konfigurowane przez
  DJ, który podejmuje każdorazowo decyzję o aktywacji wszystkich lub niektórych opcji określonych w
  ust. 1.
 16. Korzystanie z Usługi Call2DJ w ramach Aplikacji jest możliwe po przypięciu do konta Użytkownika karty
  płatniczej. W tym celu należy podać następujące informacje: numer karty płatniczej, termin ważności i
  kod bezpieczeństwa CVC, przy czym dane te będą przechowywane wyłącznie przez podmiot
  świadczący usługi płatności elektronicznej (Stripe) i będą służyły wyłącznie na potrzeby realizacji
  płatności. Dane płatnicze nie są przechowywane w Aplikacji, jedynie dane zanonimizowane
  (zahashowane).
 17. Płatność następują za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe. W celu realizacji
  płatności Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na szyfrowaną stronę dostawcy usług
  płatniczych, gdzie będzie mógł dokonać wyboru płatności za pośrednictwem przelewu lub BLIK. Strona
  dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia
  najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.
 18. W wypadku zlecania płatności (zamawiania utworu i licytacji utworu) środki są blokowane do czasu
  zrealizowania transakcji, tj.: odtworzenia zamówionego utworu. W przypadku odrzucenia utworu przez
  DJ-a na Etapie 1 Licytacji, środki zostają zwrócone do 14 dni.
 19. W przypadku, gdyby DJ nie odtworzył w odpowiednim slocie utworu zwycięskiego w licytacji,
  Użytkownik ma możliwość zgłoszenia skargi drogą mailową w terminie 24 h od zakończenia Eventu.
  Po wpłynięciu takiej skargi ClubsMania dokona weryfikacji jej zasadności. DJ jest zobowiązany do
  przedłożenia listy odtworzonych utworów wraz z godziną odtworzenia w terminie 7 dni od wezwania.
  W przypadku stwierdzenia niezrealizowania zamówienia przez DJ-a, Użytkownik otrzyma zwrot
  uiszczonych środków, które zostaną potrącone ze środków zgromadzonych na koncie DJ-a w Aplikacji.
  Środki zostaną zwrócone także Użytkownikowi w przypadku odrzucenia utworu przez DJ-a na Etapie 1
  Licytacji.
  § 5 Usługa Rezerwacji stolików w Miejscu rozrywki
 20. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z wybranym Miejscem rozrywki za pomocą formularza
  „Rezerwuj stolik”, podając datę i godzinę rezerwacji, ilość osób oraz ewentualny komentarz.
 21. Treść wiadomości z formularza wraz z danymi kontaktowymi Użytkownika jest przesyłana za
  pośrednictwem Aplikacji na wskazany adres e-mail Miejsca rozrywki. Od tego momentu Miejsce
  rozrywki odpowiedzialne za proces obsługi rezerwacji, który odbywa się poza Aplikacją poprzez kontakt
  bezpośredni z Użytkownikiem.
 22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie, udzielenie odpowiedzi lub realizację
  rezerwacji przez Miejsce rozrywki.
 23. Reklamacje w zakresie realizacji rezerwacji należy składać bezpośrednio do Miejsca rozrywki, które jest
  wyłącznie odpowiedzialne za obsługę reklamacji Użytkowników w zakresie obsługi rezerwacji.
  § 6 Promocje dostępne w Miejscu rozrywki
 24. Miejsce rozrywki ma możliwość aktualizacji oferowanych w ramach danego Eventu promocji na napoje
  (w tym napoje alkoholowe) lub inne towary/usługi za pomocą Aplikacji. Informacja o promocjach
  będzie wyświetlana Użytkownikom na profilu Miejsca rozrywki oraz przesyłana w czasie rzeczywistym
  Użytkownikom, którzy zezwolili na wyświetlanie wiadomości push na swoim urządzeniu mobilnym
  oraz zameldowali się na danym Evencie w danym Miejscu rozrywki.
 25. Promocje będą możliwe do zrealizowania po wykorzystaniu przez Użytkownika kodu dostępnego w
  aplikacji (kod promocyjny, kod qr w aplikacji).
 26. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, wysokość ani realizację promocji oferowanych
  przez Miejsce rozrywki oraz przesyłanych wiadomości push. Wyłączną odpowiedzialność za treści
  promocji ponosi Miejsce rozrywki. Miejsce rozrywki jest wyłącznie odpowiedzialne za obsługę
  reklamacji Użytkowników w zakresie promocji.
 27. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność możliwości wysyłki wiadomości push do
  Użytkowników Aplikacji, ani skuteczność ich doręczenia. Decyzja o włączeniu funkcjonalności
  wiadomości push z Aplikacji należy do Użytkownika.
  § 7 Usługa ocen Miejsca rozrywki
 28. Użytkownik ma możliwość wyrażenia opinii na temat Miejsca rozrywki, w którym się zameldował
  poprzez przyznanie wybranej ilości gwiazdek (od 1 do 5).
 29. Usługodawca stosuje środki mające na celu weryfikację, czy opinie pochodzą od Użytkowników,
  którzy faktycznie skorzystali z danej usługi. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy
  z Usługodawcą.
 30. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń
  czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej Usługodawcy na korzystanie z opinii na
  następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – przetwarzanie
  dowolną techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię
  utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie
  rozpowszechniania utworu w innych sposób niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie,
  wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, odtworzenie oraz nadawanie i
  reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  § 8 Czas trwania Umowy
 31. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji konta przez Użytkownika i trwa przez czas nieoznaczony do
  momentu jego zamknięcia i usunięcia z Aplikacji.
 32. Zamknięcie konta Użytkownika następuje za pomocą przycisku „Usuń konto” w profilu. Zamknięcie
  Konta skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 33. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę i usunąć konto Użytkownika w formie jednostronnego
  oświadczenia woli w przypadku naruszenia prawa i/lub Regulaminu przez tego Użytkownika, w
  szczególności jeśli naruszenie ma charakter powtarzalny.
 34. Dane powiązane z kontem Użytkownika usuwane są z Aplikacji w momencie zamknięcia konta.
  § 9 Odpłatność
 35. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z wyjątkiem usług dodatkowo płatnych w ramach usług Call2DJ.
 36. Opłata za abonament jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe. W
  celu realizacji płatności Usługobiorca zostanie automatycznie przekierowany na szyfrowaną stronę
  dostawcy usług płatniczych, gdzie będzie mógł dokonać wyboru sposobu płatności. Dane transakcyjne,
  w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Stripe Technology Europe, Limited, Dublin,
  Ireland, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
  § 10 Odpowiedzialność
 37. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Portalu i Aplikacji przed wystąpieniem
  jakichkolwiek działań niepożądanych.
 38. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Usług.
 39. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. niepoprawnie wpisane danych przez Użytkownika,
  b. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
  c. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania lub urządzeń należących do
  Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Portalu i Aplikacji,
  d. nieprawidłowe, nierzetelne, niezgodne z przepisami lub Regulaminem działania po stronie Miejsca
  rozrywki (w tym jego personelu i reprezentantów) lub DJ-ów, w tym w szczególności umieszczenie
  niezgodnych z prawdą informacji dotyczących Miejsca rozrywki, DJ-a lub Eventu na profilu,
  e. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich
  administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność
  oraz jakość tych stron.
 40. Użytkownik jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody, jak i utracone korzyści, wynikłe z
  niewykonania lub/i nienależytego wykonania swoich zobowiązań lub deliktów.
 41. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody wynikłe z niewykonania lub/i
  nienależytego wykonania Umowy, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne utracone
  korzyści poniesione przez Użytkownika.
  § 11 Wymagania techniczne
 42. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do
  Internetu i założenie konta. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z
  urządzenia mobilnego posiadającego dostęp do Internetu, zainstalowanie aplikacji zgodnej z
  systemem operacyjnym urządzenia mobilnego oraz założenie konta.
 43. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i przekazu danych w związku ze świadczonymi
  usługami, ClubsMania podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
  bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i
  modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 44. Aplikacja gromadzi informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, takie jak wersja systemu
  operacyjnego oraz unikalne identyfikatory Użytkownika. Aplikacja w szczególności gromadzi dane
  techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) urządzenia Użytkownika, informacje o
  strefie czasowej i systemie operacyjnym. Usługodawca przechowuje również informacje na temat
  logowania Użytkownika (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego
  logowania) oraz typu i rodzaju używanej przeglądarki internetowej.
 45. Usługodawca wykorzystuje cookies w celu zarządzania sesjami Użytkowników, przechowywania
  wyboru preferencji językowych oraz dopasowywania podpowiedzi wyszukiwania do ich preferencji.
  „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk urządzenia
  Użytkownika. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty
  Użytkownika, jego historii przeglądania, preferencjach, oraz nazwie Użytkownika. Użytkownik może
  zmienić ustawienia cookies poprzez skorzystanie z panelu cookies, aby zaakceptować lub odrzucić
  wszystkie lub niektóre cookies. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik zablokuje albo odrzuci cookies,
  niektóre z usług Portalu lub Aplikacji mogą stać się dla niego niedostępne lub mogą działać
  nieprawidłowo.
  § 12 Reklamacje
 46. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez
  Usługodawcę usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 47. Reklamację można złożyć za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres:
  [email protected]
 48. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail/nazwę Użytkownika
  przypisane do konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika
  związane ze składaną reklamacją. W razie braków reklamacji Usługodawca może zwrócić się do
  Użytkownika o uzupełnienie informacji w zakresie niezbędnym do jej rozpoznania.
 49. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej
  reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektronicznej,
  na adres e-mail przypisany do konta.
 50. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na
  działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Aplikacji, Usługodawca może poprosić o przekazanie
  dodatkowych informacji związanych z założeniem lub weryfikacją konta. Podstawą do przetwarzania
  przez Usługodawcę tej kategorii danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na
  zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego
  i przyjaznego Portalu i Aplikacji.
  § 13 Prawo odstąpienia od umowy
 51. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie płatnych usług w
  ramach Aplikacji (Call2DJ) nabytych przez Użytkownika będącego Konsumentem.
 52. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia
  rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 53. Konsument odstępuje od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 54. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest
  wolny od wszelkich zobowiązań.
 55. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 56. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w przypadku
  których Usługodawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że
  po spełnieniu usługi przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 57. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z rejestru
  prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są
  wiążące w stosunku do Konsumentów.
 58. Organizator informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
  dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego
  rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
  tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
  Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 59. Informacje, o których mowa w punkcie 8 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz
  na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 60. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. możliwość zwrócenia się do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, b. możliwość zwrócenia
  się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
  11.Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
  unijnym (platforma ODR).
 61. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane
  są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz
  przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: [email protected].
  § 14 Ochrona Danych Osobowych
 62. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z prowadzeniem
  Platformy i Aplikacji ClubsMania jest Usługodawca. W sprawach związanych z ochroną danych
  osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail [email protected] lub nr tel. +48 798 196
  826
 63. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem Usług
  określonych w Regulaminie. Przetwarzamy Twoje dane w celu:
  a) świadczenia usług elektronicznych na Platformie i w Aplikacji ClubsMania (organizacji Usług
  ClubsManii, w tym obsługi Twojego konta i płatności oraz rozpatrywania reklamacji) – podstawą
  przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy w związku
  z akceptacją Regulaminu (art. 6.1.b RODO),
  b) realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (podatkowych, księgowych i
  rachunkowych) – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji
  obowiązku prawnego Administratora (art. 6.1.c RODO),
  c) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6.1.f RODO),
  polegającego na: zapewnieniu bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Platformy i
  Aplikacji, prowadzeniu ankiety satysfakcji użytkowników, realizacji działań marketingowych,
  dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami lub prowadzeniu analiz i statystyk.
  d) prowadzenia marketingu produktów i usług Usługodawcy oraz Miejsc rozrywki w zakresie
  wyrażonej zgody lub uzasadnionego interesu administratora (art. 6.1.a i f RODO).
 64. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres korzystania z Aplikacji, a ponadto:
  a) przez okres wymagany przez przepisy prawa m.in. rachunkowych i podatkowych,
  b) w przypadku wyrażenia zgody, do czasu realizacji celu związanego z wyrażoną zgodą lub do jej
  wycofania,
  c) w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, do czasu realizacji
  celu procesu lub do złożenia uzasadnionego sprzeciwu.
  d) po zakończeniu przetwarzania dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
  wynikających ze świadczonych Usług.
 65. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane dostawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne
  do świadczenia Usług. Dane będą także przekazane do podmiotów przetwarzających je na zlecenie
  Usługodawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, m. in. podmiotom świadczącym na
  usługi IT i wsparcia technicznego, agencji marketingowych, płatności elektronicznych, usług
  księgowych, prawnych, doradczych i audytorskich, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
  podstawie zawartych z nami umów i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 66. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  osobowych w celach związanych z korzystaniem z Portalu lub Aplikacji, a w zakresie wyrażonej zgody –
  do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
  dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 67. W przypadku uznania, że Administrator Danych naruszył przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje
  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  § 15 Własność intelektualna/Prawa autorskie
 68. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług
  oferowanych przez ClubsManię, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, oraz powiązanych
  materiałów, należą do Usługodawcy lub jego Dostawców, a korzystanie z nich może następować
  wyłącznie za zgodą tych podmiotów.
 69. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). Usługobiorca nie ma prawa
  zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści ani materiałów
  dostępnych w ramach Platformy lub Aplikacji, ani udostępniania tych treści osobom trzecim.
  § 16 Postanowienia końcowe
 70. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu na Portalu i w Aplikacji umożliwiając Użytkownikowi jego
  każdorazowe wyświetlenie lub pobranie w wersji pdf.
 71. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy Regulamin
  oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 72. O każdej istotnej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni
  przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu drogą mailową.
 73. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o
  korzystanie z Usług do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Niezgłoszenie chęci
  rozwiązania Umowy w podanym terminie poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy,
  na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 74. Regulamin i stosunki umowne między Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu. W
  sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
  cywilnego.
 75. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z
  postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 76. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy
  miejscowo dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku Konsumentów – siedziby pozwanego.